فیزیک پیش دینامیک

حجم فایل : 865.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 45
بنام خدا فیزیک پیش دانشگاهی
فصل دینامیک برای حل مسائل دینامیک ابتدا بایستی نیروها را شناخته و در هر مسأله دیاگرام نیرو را رسم کنیم. سپس با استفاده از قوانین نیوتن روابط مربوط به آن مسأله را بنویسیم.
شناخت نیروها:
1) نیروی وزن :
2) نیروی عکس‌العمل عمودی سطح : )N( این نیرو همیشه بر سطح عمود است و به سمت خارج سطح می‌باشد.
3) عکس‌العمل افقی سطح (اصطکاک):

در مسائل مختلف به سه نوع اصطکاک برخورد می‌کنیم: 1) هنگامی که جسم ساکن است اصطکاک ایستایی داریم و مقدار این اصطکاک به کمک قانون اوّل نیوتن به‌دست می‌آید: نیروی اصطکاک به‌دست می‌آید جسم ساکن است 2) اگر جسم در آستانه‌ی حرکت باشد حداکثر نیروی اصطکاک ایستایی را داریم که مقدار آن
از رابطه زیر به‌دست می‌آید: ضریب اصطکاک ایستایی 3) هر گاه جسم در حال حرکت باشد، اصطکاک جنبشی (لغزشی) داریم که از رابطه‌ی زیر به‌دست می‌آید: ضریب اصطکاک جنبشی توجه:
ضریب اصطکاک به جنس دو سطحی که روی هم قرار گرفته‌اند بستگی داردو معمولاً
می‌باشد.
تمرین 2:
در حالت‌های زیر نیروی اصطکاک را بدست آورید.( و ) جسم حرکت نمی‌کند اصطکاک جنبشی جسم حرکت می‌کند. 4) نیروی کشش نخ: نیرویی است که در هر طناب با نخ کشیده شده وجود دارد. برای یافتن کشش نخ در هر نقطه کافیست بطور فرضی نخ را در آن نقطه ببریم و به جای آن نیرویی قرار دهیم تا دستگاه حرکت و یا تعادل قبلی خود را حفظ کند. به این نیرو کشش نخ می‌گوییم و معمولاً با T نشان می‌دهیم. نکته: 5) نیروی فنر: نیروی فنر همانند کشش نخ است، با این تفاوت که می‌تواند فشار را هم تحمل کند. نیروی ایجاد شده در فنر از رابطه روبه‌رو به‌دست می‌آید: اگر از جرم نخ یا طناب صرف‌نظر شود، کشش نخ در تمام طول آن نخ یکسان می‌باشد.
  تغییر طول فنر ثابت فنر به هم بستن فنرها: 1) متوالی یا سری: 2) موازی: 6) نیروی گرانش: اگر دو جرم در فاصله‌ی از یک‌دیگر قرار گیرند هم‌دیگر را جذب می‌کنند. مقدار این نیرو از رابطه روبه‌رو بدست می‌آید:

و r ثابت جهانی گرانش نیروهای عمل و عکس‌العمل هستند. یعنی اندازه برابر دارند و در خلاف جهت هم هستند.
و شدت میدان گرانش در سطح زمین از رابطه به‌دست می‌آید. ( شعاع زمین و جرم زمین ) نکته: میدان گرانش درا رتفاع h از سطح زمین از رابطه زیر به‌دست می‌آید: قوانین نیوتن: 1) قانون اوّل: هرگاه برآیند نیروهای وارد بر جسمی صفر باشد، جسم ساکن است و یا دارای حرکت یکنواخت است. (یعنی جسم می‌خواهد حالت قبل خود را حفظ کند.) 1) جسم ساکن است.
2) جسم در آستانه حرکت است.
3) جسم با سرعت ثابت روی خط راست حرکت می‌کند. 2) قانون دوم: اگر برآیند نیروهای وارد بر جسمی F باشد، به آن جسم شتاب می‌دهد ک...